IB: propozycje prac dyplomowych na rok 2024
zmień kierunek: BHPr BW IB RM ROL TEST ZROL
2024 2025


1 Ankowski Artur wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Analiza możliwości operacyjnych jednostek Wojskowej Straży Pożarnej w działaniach ratownictwa chemicznego
2 Analiza możliwości wykorzystania platform bezzałogowych do zdalnej detekcji wycieków gazów palnych
3 Analiza poprawności wykonywania dekontaminacji w działaniach ratownictwa chemicznego
4 Analiza porównawcza zastosowania technik pomiarowych do identyfikacji substancji niebezpiecznych w ratownictwie chemicznym
5 Analiza przypadków zastosowania gazów palnych w działaniach terrorystycznych
6 Analiza stosowanych technik próbkowania substancji chemicznych w działaniach ratownictwa chemicznego
7 Analiza technik kontrolowania wycieków pochodzących z miejsc składowania odpadów ciekłych w działaniach ratownictwa chemicznego
8 Analiza technik pomiarowych wykorzystywanych do identyfikacji materiałów wysokoenergetycznych w działaniach ratownictwa chemicznego
9 Organizacja łączności z wykorzystaniem platform bezzałogowych do koordynacji działań ratowniczych
10 Wykorzystanie mobilnych laboratoriów biologicznych w działaniach ratownictwa chemicznego
11 Wykorzystanie platform bezzałogowych do identyfikacji substancji niebezpiecznych podczas zdarzeń o charakterze chemicznym
12 Wykorzystanie platform bezzałogowych do monitorowania działań ratowniczych w różnych warunkach terenowych
13 Zastosowanie stopów magnezu w pojazdach samochodowych w aspekcie zagrożeń pożarowych


2 Anszczak Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


3 Barasiński Adrian wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Analiza możliwości operacyjnych jednostek Państwowe Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych w obrębie elektrowni wiatrowych
2 Analiza możliwości operacyjnych jednostek Państwowe Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych w obrębie stacji transformatorowych
3 Analiza możliwości operacyjnych jednostek Państwowe Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych w zdarzeniach z udziałem samochodów o napędzie elektrycznym
4 Analiza wpływu nieprawidłowej pracy urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia na powstanie pożaru
5 Badania przewodów ułożonych wielowarstwowo w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego
6 Badania termowizyjne instalacji i aparatów elektroenergetycznych w kontekście bezpieczeństwa pożarowego
7 Ocena ryzyka porażeniem prądem elektrycznym podczas działań ratowniczych przy zdarzeń z samochodami o napędzie elektrycznym
8 Opracowanie procedur działań ratowniczych w przypadku pożarów i utylizacji baterii akumulatorowych
9 Opracowanie wytycznych prowadzenia działań ratowniczy w obrębie magazynów energii
10 Projekt 3D egzoszkieletu do prowadzenia ewakuacji osób poszkodowanych
11 Projekt 3D i wykonanie hydraulicznych nożyc akumulatorowych stosowanych w ratownictwie technicznym
12 Projekt i wykonanie prototypowego detektora prądu stałego
13 Projekt i wykonanie prototypowych manipulatorów do pracy w warunkach o ograniczonych możliwościach ruchu podczas działań ratowniczych
14 Projekt prototypowego sprzętu ochronnego oraz ich analiza wytrzymałościowa przeprowadzona na przykładzie programu SolidWorks
15 Projekt systemu wczesnego wykrywania pożaru w budynkach
16 Projekt techniczny CAD systemu automatycznego podłączania zasilania do samochodów pożarniczych
17 Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych wybranego budynku użyteczności publicznej
18 Symulacja wytrzymałości wybranego sprzętu pożarniczego z wykorzystaniem MES w SolidWorks Simulation
19 Wykorzystanie metod skanowania 3D do projektowania narzędzi i sprzętu pożarniczego
20 Zagrożenia pożarowe i porażeniowe od instalacji fotowoltaicznych
21 Zasady doboru i przeglądów oświetlenia awaryjnego
22 Zasady prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z samochodami o napędzie elektrycznym
23 Zastosowanie metod modelowania numerycznego do oceny bezpieczeństwa ewakuacji w obiektach budowlanych
24 Zastosowanie narzędzi komputerowych do projektowania sprzętu pożarniczego na przykładzie programu SolidWorks
25 Zastosowanie zaawansowanych programów komputerowych do modelowania rozwoju pożarów w obiektach budowlanych
26 Znaczenie badań i pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych dla prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych


4 Berny Jan wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Poprawa bezpiecznego funkcjonowania urzędów miejskich / w dobie pandemii na koronawirusa
2 Projekt doposażenia KP PSP w m ……… w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych
3 Projekt doposażenia w dodatkower urządzenia umożliwiające bezpieczne poruszanie w przestrzeni wielkomiejskiej na przykładzie wybranego miasta


5 Biedugnis Stanisław wolnych miejsc dla dyplomantów: -2
1 Analiza bezpieczeństwa pożarowego oraz procesu ewakuacji w obiekcie Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem
2 Analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożarów na obszarze miasta Skarżysko - Kamienna


6 Bihałowicz Jan wolnych miejsc dla dyplomantów: 6
1 Analiza czynników kształtujących stężenia pyłu ... w rejonie ...
2 Analiza zabezpieczenia pożarowego Nadleśnictwa ... na podstawie publicznych danych przestrzennych
3 Analiza zabezpieczenia pożarowego wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze ... na podstawie publicznych danych przestrzennych


7 Bralewska Karolina wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza właściwości fizykochemicznych wód powierzchniowych/głębinowych/gruntowych w sąsiedztwie zakładów przemysłowych
2 Globalna ocena jakości powietrza - ocena wiarygodności prognoz i modeli na potrzeby oceny narażenia zdrowotnego
3 Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego dla wybranych pomieszczeń/budynków
4 Monitorowanie jakości powietrza w wybranych obiektach i ocena narażenia zdrowotnego związanego z występującymi zanieczyszczeniami
5 Nowoczesne rozwiązania mające na celu monitorowanie zagrożeń dla środowiska
6 Ocena narażenia zdrowotnego na pył i jego składniki w zakładach przemysłowych, remizach strażackich, aglomeracjach miejskich itp
7 Ocena wpływu działalności rolniczej na jakość wód powierzchniowych
8 Scenariusze zagrożeń dla oczyszczalni ścieków i ich wpływ na środowisko
9 Skutki awarii infrastruktury komunalnej dla środowiska wodnego
10 Wpływ ograniczeń wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19 na jakość powietrza atmosferycznego


8 Bralewski Adrian wolnych miejsc dla dyplomantów: 6
1 Analiza porównawcza metod oceny ryzyka na przykładzie wybranej jednostki administracyjnej
2 Analiza wpływu społeczeństwa na postrzeganie wybranych zagrożeń
3 Badanie efektywności działań prowadzonych przez podmioty ratownicze
4 Identyfikacja i wykorzystanie danych statystycznych niezbędnych do oceny podatności na zagrożenia
5 Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury - określenie metody identyfikacji
6 Identyfikacja kluczowych obiektów lokalnej infrastruktury na przykładzie gminy X
7 Koncepcja modelu oceny zagrożenia powodziowego w wybranej gminie
8 Koncepcja oceny zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej
9 Ocena czynnikowa poziomu bezpieczeństwa wybranych obiektów infrastruktury krytycznej
10 Ocena podatności danej społeczności w kontekście zagrożeń na jakie narażona
11 Ocena ryzyka wybranego obiektu infrastruktury krytycznej
12 Ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń na przykładzie wybranego stanowiska pracy


9 Chrzęstek Jacek wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza organizacji łączności na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym na przykładzie wybranych akcji ratowniczo-gaśniczych
2 Analiza organizacyjna systemu łączności alarmowania, powiadamiania, dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych na terenie wybranego powiatu (województwa)
3 Analiza porównawcza metod wyznaczania zasięgów łączności radiowej UKF na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej na przykładzie województwa (powiatu)
4 Analiza stanu dokumentacji z zakresu łączności w jednostkach PSP na przykładzie wybranego województwa
5 Analiza struktury organizacyjno-technicznej systemu łączności ksrg na terenie wybranego powiatu (województwa)
6 Analiza techniczno-funkcjonalna wybranych systemów pozycjonowania w aspekcie bezpieczeństwa działań ratowniczych
7 Koncepcja organizacyjno-techniczna budowy systemu łączności trankingowej w standardzie TETRA na terenie wybranego województwa (powiatu)
8 Ocena funkcjonowania systemu informowania, ostrzegania i alarmowania ludności na obszarze wybranego powiatu (województwa)
9 Ocena funkcjonowania systemu łączności zarządzania kryzysowego w wybranym powiecie (województwie)
10 Temat zaproponowany przez studenta


10 Cisek Grzegorz wolnych miejsc dla dyplomantów: 1


11 Denczew Sławczo wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza i ocena prawdopodobieństwa wystąpienia pożarów lub innych zdarzeń na terenie gminy, powiatu, województwa
2 Analiza i ocena wozów strażackich ze zbiornikami wodnymi w aspekcie techniczno - funkcjonalnym podczas prowadzonych akcji ratowniczo - gaśniczych na terenie wybranej gminy lub powiatu,
3 Analiza i ocena zagrożeń infrastrukturalnych ( ZDR, ZZR ) na terenie województwa, powiatu lub gminy
4 Analiza możliwości zwiększenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w przypadku dużych i długotrwałych pożarów lub innych zdarzeń wymagających stałego podawania dużej ilości wody
5 Koncepcja współpracy PSP z przedsiębiorstwami wodociągowymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na terenie województwa, powiatu lub gminy
6 Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego, obiektu użyteczności publicznej lub innego obiektu budowlanego w szczególności rodzaju i niezawodności armatury przeciwpożarowej
7 Ocena przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę w aspekcie rodzajów, wydajności i wielkości zasobów wodnych oraz możliwości ich poboru do gaszenia pożarów i likwidacji zdarzeń
8 Ocena stopnia zagrożeń substancjami niebezpiecznymi w szczególności metan i siarkowodór na przykładzie oczyszczalni ścieków
9 Ocena zużycia środków gaśniczych do gaszenia pożarów w wybranej gminie lub wybranym powiecie, województwie
10 Ocena zużycia wody do gaszenia pożarów w szczególności w budynkach mieszkalnych lub innych obiektach budowlanych


12 Dmochowska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 1


13 Drzymała Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Analiza funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie powiatu Piekary Śląskie w latach 2014-2019
2 Analiza katastrof budowlanych oraz udział PSP w likwidacji ich skutków
3 Analiza porównawcza oraz ocena wpływu ciśnienia zasilania/wydajności/kąta rozpylenia/ na rozkład intensywności zraszania prądownicy wodnej (mgłowej)
4 Bezpieczeństwo ekip ratowniczych podczas prowadzenia działań ratowniczych w obiektach budowlanych
5 Bezpieczeństwo pożarowe oraz scenariusze kryzysowe dla tuneli / stacji metra w transporcie publicznym
6 Ocena ochrony przeciwpowodziowej dla wybranego powiatu / województwa / w planowaniu kryzysowym
7 Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranego obiektu PM/ZL
8 Ochrona przeciwpowodziowa wybranego powiatu / województwa / w planowaniu kryzysowym
9 Wpływ ciśnienia zasilania/wydajności/kąta rozpylenia/ na rozkład intensywności zraszania dla wybranej prądownicy wodnej
10 Wpływ oddziaływania środowiska pożaru na zmianę podstawowych parametrów wytrzymałościowych materiałów i wyrobów budowlanych


14 Elbanowska-Ciemuchowska Stefania wolnych miejsc dla dyplomantów: 6
1 Analiza przypadków skuteczności gaszenia pożarów w lasach
2 Elementy prewencji przeciwpożarowej w programach edukacyjnych wybranych krajów europejskich
3 Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej wybranych obiektów edukacyjnych


15 Fellner Radosław wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Ocena ryzyka, System Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System - SMS) w lotnictwie
2 Projektowanie, implementacja, użytkowanie innowacyjnych technologii i rozwiązań w jednostkach ochrony przeciwpożarowej
3 Systemy bezzałogowych statków powietrznych (drony) w działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa powszechnego, ochrony ludności


16 Frankowska Ewa wolnych miejsc dla dyplomantów: -3
1 Analiza i ocena procesu zarządzania organizacją w kontekście doskonalenia działań operacyjnych na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w…
2 Działania operacyjne jako źródło kształtowania postaw na przykładzie KP PSP w ……
3 Motywowanie jako element zarządzania mający wpływ na efektywność działań operacyjnych funkcjonariuszy na przykładzie Komendy Powiatowej PSP w ………
4 Praktyczne aspekty kierowania i przywództwa w zarządzaniu bezpieczeństwem organizacji na przykładzie
5 Szkolenie oraz doskonalenie zawodowe strażaków w zarządzaniu działaniami operacyjnymi na przykładzie Komendy Miejskiej PSP w
6 Wybrane metody i techniki zarządzania ryzykiem stosowane w bezpieczeństwie działalności gospodarczej na podstawie firmy
7 Wybrane metody, narzędzia i techniki zarządzania jakością stosowane w doskonaleniu organizacji bezpieczeństwa pracy na przykładzie przedsiębiorstwa
8 Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie
9 Zjawisko stresu w zawodzie strażaka a efektywne zarządzanie działalnością operacyjną na przykładzie Komend Powiatowych PSP


17 Gałaj Jerzy wolnych miejsc dla dyplomantów: 2
1 Analiza i ocena stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych wybranego zakładu produkcyjnego (inżynierska)
2 Analiza przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę wybranego powiatu lub zakładu pracy (inżynierska)
3 Ogólna koncepcja stanowiska laboratoryjnego do badania charakterystyk przepływowych prądownic i działek wodnych (magisterska)


18 Gawroński Wiktor wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Możliwości wykorzystania danych BDOT10k w realizacji zadań PSP
2 Możliwość wykorzystania danych przestrzennych zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby tworzenia mapy ściennej obszaru chronionego
3 System szkolenia PSP a wykorzystanie GIS w działaniach ratowniczych
4 Systemy pozycjonowania (GNSS) charakterystyka, podobieństwa i różnice
5 Szacowanie liczby osób zagrożonych powodzią z wykorzystaniem funkcjonalności GIS
6 Wykorzystanie GIS przez stanowisko kierowania komendanta powiatowego PSP
7 Wykorzystanie GIS przez stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego PSP
8 Wykorzystanie informacji o pozycji (GNSS) przez służby i straże powiatowe na potrzeby reagowania
9 Zastosowania Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych w ratownictwie
10 Zastosowanie narzędzi GIS do analizy wpływu wyłączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej na wybrane aspekty zabezpieczenia operacyjnego powiatu


19 Gikiewicz Magdalena wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Analiza porównawcza planów zarządzania kryzysowego
2 Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na wybranym przykładzie przedsiębiorstwa
3 Organizacja ćwiczeń przeciwpożarowych w placówkach oświatowych


20 Gołębiowska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


21 Górska Agnieszka wolnych miejsc dla dyplomantów: 1


22 Grabowska-Lepczak Izabella wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Analiza wykorzystania outsourcingu w działalności PSP i jego oddziaływanie na bezpieczeństwo w organizacji
2 Kampanie społeczne jako narzędzie kształtowania świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa
3 Ochrona ludności i mienia w kontekście użytkowania i dystrybucji gazu ziemnego


23 Gromek Paweł wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Doskonalenie środków ochrony indywidualnej strażaka
2 Ewakuacja do obiektu budowlanego na wybranym przykładzie
3 Modelowanie ewakuacji ludzi na wybranym przykładzie imprezy masowej lub zgromadzenia


24 Jarosz Wojciech wolnych miejsc dla dyplomantów: 9
1 Ocena zagrożeń chemicznych występujących na terenie województwa podkarpackiego
2 Zagrożenia chemiczne związane z powstaniem awarii przemysłowej w zakładzie Yara Poland, oddział w Wałczu


25 Kalinko Jacek wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza aktywności jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
2 Analiza możliwości budowy Struktur kierowania na potrzeby działań ratowniczych taktycznego/strategicznego w powiecie/województwie
3 Analiza możliwości zabezpieczenia operacyjnego obozów harcerskich przez siły i środki KSRG z powiatu...
4 Analiza organizacji sztabu kierującego działaniami ratowniczymi poziomu strategicznego województwie
5 Analiza wykorzystania sił i środków odwodowych do działań ratowniczych w wybranym województwie
6 Analiza zabezpieczenia operacyjnego wybranego powiatu przez podmioty z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Państwowego Ratownictwa Medycznego
7 Analiza zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego wybranego powiatu
8 Koncepcja działań ratowniczych względem najważniejszych zagrożeń w wybranym powiecie
9 Koncepcja lekkiego samochodu dowodzenia i łączności na potrzeby wsparcia działań ratowniczych poziomu taktycznego
10 Koncepcja narzędzi wsparcia kierujących działaniami ratowniczymi poziomu interwencyjnego
11 Koncepcja organizacji stanowisk dowodzenia na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego
12 Ocena funkcjonowania stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej w województwie....
13 Ocena możliwości prowadzenia działań ratowniczych poziomu taktycznego w wybranym powiecie
14 Ocena stanu gotowości operacyjnej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w...
15 Ocena stanu zabezpieczenia operacyjnego odcinka Autostrady A4 w powiecie ... przez jednostki PSP i OSP Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
16 Ocena stanu zabezpieczenia operacyjnego przez jednostki KSRG z powiatu .... względem najważniejszych zagrożeń w powiecie
17 Ocena współpracy CPR ze stanowiskami kierowania PSP na przykładzie województwa
18 Organizacja działań ratowniczych poziomu taktycznego w wybranym powiecie
19 Organizacja powiatowych plutonów ratowniczo-gaśniczych w województwie...
20 Organizacja sztabu na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego i strategicznego
21 Organizacja zabezpieczenia logistycznego działań ratowniczych i ćwiczeń sił i środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
22 Przygotowanie operacyjne sił i środków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do działań ratowniczych w wybranym obiekcie w powiecie
23 Struktury kierowania na potrzeby działań ratowniczych poziomu taktycznego w wybranym powiecie
24 Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby kierowania działaniami ratowniczymi w województwie...


26 Kieliszek Sylwester wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza możliwości przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczej w oparciu o dyspozycyjne zasoby wody na terenie wybranego powiatu
2 Analiza przydatności systemu zaopatrzenia w wodę na terenie wybranego powiatu
3 Analiza skutków zmian w przepisach techniczno budowlanych dotyczących wybranych typów budynków wzniesionych w latach 70-tych ub. wieku
4 Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w wybranym obiekcie ZL
5 Analiza własności sprzętu używanego do gaszenia pożarów zbiorników z ropą naftowa
6 Analiza wykorzystania wyposażenia wybranej jednostki PSP podczas akcji ratowniczo-gaśniczych
7 Analiza zabezpieczenia operacyjnego wybranego powiatu
8 Analiza zabezpieczenia przeciwpożarowego wybranego procesu technologicznego
9 Analiza zagrożeń w wybranym budynku PM
10 Analiza zużycia wody do zewnętrznego gaszenia pożarów w budynkach ZL w świetle obowiazujących przepisów
11 Problemy dostosowania budynku ZL II do obecnie obowiązujących przepisów na przykładzie wybranego obiektu


27 Klimczak Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


28 Kloch Monika wolnych miejsc dla dyplomantów: 8
1 Analiza stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w …
2 Metody fizyko-chemiczne wykorzystywane do analizy ……………
3 Metody oceny zagrożeń powstających w wyniku spalania …
4 Projekt pracowni do analiz fizycznych …
5 Projekt stanowiska studenckiego do badania elektrolizy wody
6 Projekt stanowiska studenckiego do badania przewodnictwa elektrolitycznego wody
7 Radioaktywność wody, ścieków i osadów


29 Kociołek-Pęksa Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 6
1 Choroby zawodowe pracowników w wybranych gałęziach przemysłu


30 Krasuski Adam wolnych miejsc dla dyplomantów: 6


31 Krawczyńska Sylwia wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Analiza obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie funkcjonariuszy w wykonywanie zadań z obszaru bezpieczeństwa pożarowego
2 Analiza obecnego systemu motywacji PSP na zaangażowanie pracowników cywilnych w wykonywanie zadań w obszarze bezpieczeństwa pożarowego
3 Analiza systemu motywacyjnego w PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich
4 Analiza systemu motywacyjnego w PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego pracowników cywilnych z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich
5 Diagnoza kultury organizacyjnej PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy / pracowników cywilnych na przykładzie… przy użyciu narzędzi inżynierskich
6 Inne tematy z zakresu zarządzania i zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze bezpieczeństwa pożarowego/działań JRG itd
7 Model oczekiwanej kultury organizacyjnej PSP jako elementu budowania bezpieczeństwa personalnego funkcjonariuszy / pracowników cywilnych na przykładzie… przy użyciu narzędzi matematycznych
8 Role zespołowe i ich wpływ na skuteczność wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie JRG PSP …
9 Wpływ stylu kierowania osób na stanowiskach kierowniczych w PSP na zaangażowanie pracowników w zadania z obszaru bezpieczeństwa pożarowego


32 Kubica Przemysław wolnych miejsc dla dyplomantów: 3


33 Kukfisz Bożena wolnych miejsc dla dyplomantów: 4


34 Kułakowska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Bezpieczeństwo ludności w obliczu strat i szkód po wystąpieniu zdarzenia katastroficznego spowodowanego zagrożeniem naturalnym
2 Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych
3 Istota i specyfika ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach
4 Metody i narzędzia oceny kosztów pracy w podmiotach gospodarczych w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego i rozwoju
5 Programy, systemy i narzędzia finansowe w zakresie pomocy osobom poszkodowanym w wyniku katastrof naturalnych
6 Społeczno ekonomiczne skutki wystąpienia huraganu dla społeczności lokalnej na przykładzie gminy Potworów w 2011 roku
7 Systemy ubezpieczeń katastroficznych na świecie
8 Ubezpieczenie jako narzędzie zabezpieczające od skutków ryzyk katastroficznych
9 Zasady i procedury finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej
10 Zasady i procedury udzielania pomocy finansowej z budżetu państwa dla osób poszkodowanych w wyniku katastrof naturalnych
11 Zasady pomocy społecznej w obliczu wystąpienia katastrofy naturalnej


35 Kupicz Włodzimierz wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza niezawodności i stopnia gotowości technicznej pojazdów specjalnych i wybranego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w jednostkach PSP
2 Analiza techniczna i zastosowanie w działaniach PSP nietypowych pojazdów (np amfibia, quad, poduszkowiec maszyny inżynieryjne, pojazdy do działań w tunelach, samoloty i helikoptery gaśnicze}
3 Analiza wpływu zastosowania elektronicznego sterowania autodrabin pożarniczych na bezpieczeństwo i funkcjonalność działań ratowniczo-gaśniczych
4 Badania podwozi pojazdów pożarniczych jako podstawa bezpieczeństwa jednostek PSP
5 Ocen ergonomii pojazdów specjalnych, kontenerów i innych pojazdów wykorzystywanych w PSP
6 Porównanie wymagań i konstrukcji wybranego pojazdu pożarniczego eksploatowanego w PSP oraz w innym kraju UE


36 Lipiński Stanisław wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza i ocena przyczyn ograniczeń i trudności w korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym
2 Analiza stanu zabezpieczenia logistycznego jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do długotrwałych działań ratowniczych
3 Diagnoza procesu ewoluowania koncepcji projektów ustawy o ochronie ludności
4 Diagnoza stanu zorganizowania obrony cywilnej w aktualnym systemie ochrony ludności
5 Koncepcja zabezpieczenia logistycznego długotrwałych działań ratowniczych sił Ochotniczych Straży Pożarnych
6 Metodyka przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjno-technicznej podmiotów ratowniczych
7 Ocena funkcjonowania baz kontenerowych w Państwowej Straży Pożarnej
8 Ocena gotowości operacyjnej i wykorzystania krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych
9 Ocena możliwości prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych na przykładzie wybranego obszaru
10 Ocena możliwości wsparcia działań ratowniczych przez wydzielone siły wojska
11 Ocena możliwości wykorzystania potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym
12 Ocena przydatności operacyjnych planów ratowniczych
13 Ocena stanu możliwości operacyjnych dysponowania odwodów operacyjnych
14 Ocena stanu współdziałania podmiotów świadczących na rzecz działań ratowniczych w skali lokalnej
15 Ocena współdziałania służb i podmiotów przy działaniach ratowniczych na terenie województwa (powiatu)
16 Ocena zasadności przypadków odstąpienia od zasad uznanych za bezpieczne w ratownictwie
17 Opracowanie metodyki szkolenia służb dyżurnych stanowisk kierowania komendantów powiatowych PSP
18 Organizacja przygotowania do działań i aktywność specjalistycznych grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej
19 Procedura budowy struktur kierowania na poziomie taktycznym i strategicznym
20 Projekt arkusza kalkulacyjnego do oceny stanu zabezpieczenia operacyjnego obszaru chronionego
21 Projekt metodyki dla organizacji ćwiczeń dowódczo-sztabowych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym
22 Projekt metodyki oceny poprawności przebiegu działań ratowniczych
23 Projekt operatu ratowniczego dla zabezpieczenia działań wybranego rodzaju obiektu
24 Projekt procedury dla działań ratowniczych z pracami rozbiórkowymi i wyburzeniowymi
25 Projekt procedury organizacji działań ratowniczych przy pożarze w budynku mieszkalnym


37 Łapicz Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: 6
1 Analiza narzędzi wspomagających pracę KDR na miejscu zdarzenia ratowniczego/Analysis tools supporting rescue operations commander on the spot
2 Analiza wybranych wariantów taktycznych pododdziałów ratowniczo-gaśniczych z użyciem środków pianotwórczych/Analysis of selected tactical variants of rescue and firefighting subunits with the use of foaming agents
3 Koncepcja ćwiczeń doskonalących dla JRG z wykorzystaniem trenażera kontenerowego/Concept improvement exercises for fire fighting and rescue units using the container simulator
4 Ocena możliwości taktyczno-technicznych sekcji pompowo-wężowej/Assessment of the tactical and technical capabilities of the pump-hose section
5 Ocena taktyki pododdziałów ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru lasu/Assessment of tactics of rescue and firefighting subunits during a forest fire
6 Ocena zastosowania wentylacji taktycznej podczas pożarów wewnętrznych/Assessment of the use of tactical ventilation during internal fires
7 Operacyjne metody wyznaczania wydatku gaśniczego/Operational methods of determining the extinguishing fire
8 Projekt ćwiczeń doskonalących dla plutonu ratowniczego na przykładzie sił JRG/Project of improvement exercises for a rescue platoon on the example of the means and measures a rescue and firefighting unit
9 Projekt Kart Informacyjno-Dojazdowych dla obiektów o szczególnym zagrożeniu pożarowym/Project Information and Commuter Card for facilities of special fire risk
10 Rola rozpoznania w procesie podejmowania decyzji przez KDR podczas pożaru/The role of recognize in the decision-making process of the commander during a fire


38 Łukaszek-Chmielewska Aneta wolnych miejsc dla dyplomantów: 4


39 Majder-Łopatka Małgorzata wolnych miejsc dla dyplomantów: 6
1 Analiza zagrożeń chemicznych na terenie zakładu...


40 Marzec Marek wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


41 Matuszkiewicz Rafał wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


42 Mizerski Andrzej wolnych miejsc dla dyplomantów: 6
1 Badanie bezfluorowych koncentratów pianotwórczych o klasie skuteczności gaśniczej I i II
2 Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do badania zgodności proszków z pianami
3 Wpływ rodzaju wody na właściwości pian


43 Naworol Ireneusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza wykorzystania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w oparciu o zaistniałe zdarzenia na przykładzie wybranego powiatu
2 Analiza wykorzystania w działaniach ratowniczych sprzętu ruchomego, stanowiącego wyposażenie średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, dysponowanych do zdarzeń w pierwszej kolejności
3 Koncepcja zabezpieczenia logistycznego długotrawłych działań ratowniczych
4 Możliwości wykorzystania dysz stosowanych w samochodach do zraszania nawierzchni dróg do gaszenia wielkoobszarowych pożarów nieużytków i ściernisk
5 Ocena możliwości wykorzystania pomp do wody zanieczyszczonej w organizacji zaopatrzenia wodnego
6 Zastosowanie nowych technologii w działaniach gaśniczych


44 Nepelski Mariusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Nowe technologie (wybrane) w bezpieczeństwie (na przykładzie praktycznych zastosowań)


45 Ościłowska Barbara wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Analiza przydatności "Informacji ze zdarzenia - pożar" przy ustalaniu przyczyny i mechanizmu rozwoju pożaru w budynku
2 Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna modrzewia syberyjskiego
3 Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego drewna modrzewiowego
4 Badanie generacji gazów toksycznych podczas rozkładu termicznego płyty meblowej wiórowej


46 Pecio Mariusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 2
1 Zastosowanie multisymulacji do oceny bezpieczeństwa pożarowego w wybranym budynku


47 Piec Robert wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


48 Pieniak Daniel wolnych miejsc dla dyplomantów: 3
1 Badania porównawcze wytrzymałości mechanicznej i sprężystości lin alpinistycznych wykorzystywanych w działaniach ratowniczych PSP
2 Badania właściwości użytkowych termicznych powłok barierowych przewidzianych do stosowania na powierzchniach metalowych
3 Ocena doświadczalna amortyzacji uderzenia przez hełmy strażackie ze względu na konstrukcję i czas eksploatacji
4 Ocena odkształcalności poprzecznej hełmów strażackich
5 Ocena stanu technicznego rękawic specjalnych jako środków ochrony indywidualnej rąk strażaka
6 Ocena stanu technicznego środków ochrony indywidualnej głowy strażaka - hełmów strażackich
7 Ocena trwałości hełmów strażackich w kontekście odporności na uszkodzenia mechaniczne i cieplne
8 Temat zaproponowany przez studenta dot wpływ warunków termicznych na właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych, badania ochron osobistych strażaka, właściwości mechanicznych, trwałości i niezawodności sprzętu ratowniczo-gaśniczego
9 Wpływ impregnacji ognioochronnej na wytrzymałość na zginanie drewna litego
10 Wpływ temperatury środowiska pożaru na właściwości mechaniczne wybranych materiałów hełmów strażackich


49 Polańczyk Andrzej wolnych miejsc dla dyplomantów: 0


50 Powęzka Aleksandra wolnych miejsc dla dyplomantów: 9


51 Półka Marzena wolnych miejsc dla dyplomantów: 2


52 Prędecka Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: -2
1 Bezpieczeństwo pracy w aspekcie analizy i oceny zagrożeń biologicznych
2 Bezpieczeństwo pracy w narażeniu na wybrane czynniki szkodliwe Studium przypadku
3 Degradacja środowiska naturalnego spowodowana klęskami żywiołowymi Studium przypadku
4 Ergonomia pracy na wybranym stanowisku pracy
5 Ergonomia pracy osób niepełnosprawnych na wybranym przykładzie
6 Obciążenia organizmu pracą fizyczną na podstawie wydatku energetycznego na wybranym stanowisku pracy
7 Obciążenie statyczne pracą na wybranym stanowisku pracy
8 Ocena wydatku energetycznego na wybranym stanowisku pracy
9 Systemy monitorowania zagrożeń epidemiologicznych i fitosanitarnych


53 Ptak Szymon wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Analiza bezpieczeństwa procesu produkcji (…) – studium przypadku
2 Analiza korelacji wybranych parametrów zapalności i wybuchowości pyłów palnych
3 Analiza niepewności pomiarowej wybranych badań normowych materiałów palnych
4 Badania niszczące instalacji fotowoltaicznej
5 Badanie elektryzacji ciała człowieka w zależności od warunków otoczenia
6 Badanie literaturowe anglojęzycznych procedur postępowania ratowniczego związanego z energią elektryczną na przykładzie straży pożarnej w USA / Australii / Wielkiej Brytanii
7 Badanie samongarzewania wytypowanego pyłu biomasy
8 Badanie statystyczne instalacji fotowoltaicznych funkcjonujących w Polsce
9 Badanie układów mostkowych w zastosowaniach właściwych ochronie przeciwpożarowej
10 Badanie wpływu rezystancji zestykowej na działanie zabezpieczeń w sieciach niskiego napięcia
11 Bezpieczeństwo pożarowe magazynów energii elektrycznej na przykładzie rozwiązań stosowanych przez PGE w Rzepedzi
12 Metody numeryczne ekstrapolacji wyników pomiarów na przykładzie przepływu prądu elektrycznego w strumieniu wodnym
13 Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych przy modelowaniu procesu nagrzewania przewodów elektrycznych podczas przeciążenia i zwarcia
14 Ocena ryzyka wystąpienia zdarzenia w obrębie instalacji fotowoltaicznych wg metodyki FMEA
15 Ocena wybranego stanowiska pracy pod kątem zagrożeń elektromagnetycznych
16 Opracowanie demonstracyjnego stanowiska dydaktycznego w zakresie możliwości interwencyjnego wyłączenia zasilania w energię elektryczną obiektu
17 Opracowanie projektu lekkiej przyłbicy ochronnej do metody druku 3D
18 Opracowanie szczegółowych wytycznych postępowania w przypadku ewakuacji osób uwięzionych w dźwigach osobowych
19 Projekt dynamometru tensometrycznego do pomiaru sił rozciągających do stosowania w ratownictwie wysokościowym
20 Projekt łącznika tłocznego W75 do druku 3D
21 Projekt modelu dyszy mgłowej w technologii druku 3D
22 Projekt modelu prądownicy wodnej w technologii druku 3D w skali 1:2
23 Symulacja awaryjnych stanów pracy wybranego urządzenia elektrycznego
24 Zastosowanie metody elementów skończonych do modelowania pracy bezpiecznika instalacyjnego z wykorzystaniem środowiska ANSYS
25 Zastosowanie środowiska ANSYS do modelowania zasięgów strefy zagrożenia wybuchem


54 Rachwał Marzena wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Analiza głębokości migracji niektórych pierwiastków w profilu gleb objętych pożarem
2 Analiza jakości powietrza wewnętrznego w różnych pomieszczeniach wybranej jednostki ratowniczo-gaśniczej w okresie przed i po działaniach ratowniczo-gaśniczych
3 Ocena narażenia zdrowotnego ratowników spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza w wybranej jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP
4 Wpływ wybranego obiektu przemysłowego na wybrane właściwości fizyko-chemiczne gleby
5 Wpływ wybranego obiektu przemysłowego na wybrane właściwości fizyko-chemiczne wody wybranej rzeki
6 Wpływ wysokiej temperatury na wybrane właściwości fizyko-chemiczne gleb leśnych objętych pożarem


55 Rakowska Joanna wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Badanie stężeń frakcji pyłu zawieszonego w sąsiedztwie obiektów przemysłowych w
2 Ocena zagrożeń zdrowotnych związanych z jakością wody z wybranych indywidualnych ujęć wody pitnej
3 Stężenia frakcji pyłu zawieszonego w wybranych pomieszczeniach jednostki PSP w wybranej lokalizacji
4 Właściwości fizykochemiczne wód powierzchniowych w sąsiedztwie składowiska odpadów w …
5 Wpływu działalności zakładu przemysłowego X na właściwości fizykochemiczne okolicznych wód powierzchniowych


56 Rogula-Kozłowska Wioletta wolnych miejsc dla dyplomantów: 4


57 Rudnik Ewa wolnych miejsc dla dyplomantów: 8
1 Analiza stanu zagospodarowania wybranej grupy odpadów przemysłowych
2 Badanie przemian fazowych wybranych polimerów biodegradowalnych
3 Materiały kompozytowe w budownictwie mostowym


58 Rybiński Janusz wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Analiza i ocena wpływu kamery termowizyjnej na efektywność wybranych działań ratowniczo-gaśniczych
2 Analiza przydatności kamer termowizyjnych do badania rozwoju pożaru samochodu
3 Analiza wykorzystania termowizji w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie wybranego powiatu
4 Aspekty bezpieczeństwa w pozyskiwaniu energii wiatrowej
5 Badanie rozwoju pożaru samochodu dostawczego
6 Badanie rozwoju pożaru samochodu osobowego
7 Drony w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie
8 Nowe techniki zwiększające bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych.
9 Nowoczesne techniki w ratownictwie podziemnym
10 Nowoczesne techniki w ratownictwie wysokościowym
11 Ocena przydatności wybranego typu kamery termowizyjnej w działaniach ratowniczo gaśniczych i profilaktyce
12 Pożary składowisk odpadów.
13 Projekt ćwiczenia: wykrywanie źródeł promieniotwórczych.
14 Symulacja komputerowa CFD rozwoju pożaru samochodu dostawczego i weryfikacja z wynikami uzyskanymi w eksperymencie
15 Zadania straży pożarnej w zabezpieczaniu terenu skażonego po katastrofie w Czernobylu
16 Zadania zakładowej straży pożarnej w elektrowni jądrowej
17 Zagrożenia bezpieczeństwa związane z elektromobilnością


59 Salamonowicz Zdzisław wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Badanie ograniczania oddziaływania cieplnego od pożaru przez prądy wody o różnym stopniu rozproszenia
2 Badanie wpływu rodzaju poszycia zbiornika na szybkość nagrzewania pod wpływem strumienia ciepła wypromieniowanego od pożaru
3 Inne tematy po uzgodnieniu z zakresu ratownictwa chemicznego/ prewencji w zakładach ryzyka/ modelowania zjawisk występujących podczas awarii przemysłowych/ w transporcie
4 Koncepcja poligonu CBRNE w Nowym Dworze Mazowieckim
5 Modelowanie matematyczne wybranych zjawisk występujących podczas podczas awarii przemysłowych przy wykorzystaniu programu MATLAB
6 Modelowanie numeryczne wybranych zjawisk występujących podczas awarii przemysłowych przy wykorzystaniu oprogramowania ANSYS
7 Zagrożenia toksyczne/ pożarowe/ wybuchowe generowane podczas awarii w wybranym zakładzie zwiększonego/ dużego ryzyka
8 Zasady postępowania ratowniczego podczas zdarzeń awaryjnych z wybraną substancją niebezpieczną


60 Saleta Damian wolnych miejsc dla dyplomantów: 2


61 Smalcerz Albert wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Analiza bezpieczeństwa () z wykorzystaniem metody elementów skończonych
2 Bezpieczeństwo pożarowe użytkowania pieców indukcyjnych
3 Koncepcja budowy robota przeznaczonego do działań poszukiwawczych w strefie niebezpiecznej
4 Model przeznaczony do druku 3D


62 Smolarkiewicz Marcin wolnych miejsc dla dyplomantów: 2
1 Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku/ach pracy (wybranym/ych) [ewentualnie: w wybranym zakładzie pracy]
2 Bezpieczeństwo działań ratowniczych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy (Miejskiej/Powiatowej) Państwowej Straży Pożarnej w ()
3 Ocena ryzyka zagrożeń (wybranych) na terenie powiatu/województwa (wybranego) w oparciu o statystyczną analizę danych ze zdarzeń historycznych
4 Wykorzystanie metody krzywej F-N do oceny ryzyka zagrożeń (wybranych) na terenie powiatu (wybranego) w oparciu o dane statystyczne z SWD PSP


63 Sota Katarzyna wolnych miejsc dla dyplomantów: 7


64 Staszko Sebastian wolnych miejsc dla dyplomantów: 9


65 Sulik Paweł wolnych miejsc dla dyplomantów: 0
1 Prace badawcze obejmujące różnego rodzaju elementy w zakresie reakcji na ogień, rozprzestrzeniania ognia oraz odporności ogniowej budynków
2 Prace związane z analizą/oceną istniejących budynków z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony pożarowej i wszystkie związane z tym warianty
3 Prace związane z projektowaniem na warunki ogniowe konstrukcji budowlanych. (W tym wypadku wskazane jest posiadanie jakiegoś doświadczenia np. skończone budownictwo, ponieważ obliczenia bazują na zbiorze Eurokodów)
4 Wszystkie detale prac dyplomowych do uzgodnienia po rozmowie np. przez Teamsy, ustaleniu zainteresowań, oczekiwań, itp., tak by sama praca dyplomowa coś Państwu dała do wykorzystania w przyszłości.


66 Szajewska Anna wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Analiza dynamiki rozwoju pożaru pokrywy gleby
2 Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego ma przykładzie wybranego obiektu.
3 Analiza zagrożeń związanych z elektromobilnością.
4 Możliwości wykorzystania kamer termowizyjnych umieszczonych na dronach w ratownictwie i ochronie środowiska
5 Ocena możliwości wykorzystania techniki satelitarnej w aspekcie szacowania skutków pożaru
6 Ocena skuteczności monitoringu elektronicznego w ochronie przeciwpożarowej składowisk i wysypisk odpadów miejskich
7 Symulacja komputerowa rozwoju pożaru samochodu osobowego z weryfikacją wynikami uzyskanymi w eksperymencie
8 Temat zaproponowany przez dyplomanta.
9 Zastosowanie nowoczesnych technologii w inżynierii bezpieczeństwa.
10 Zastosowanie nowoczesnych technologii w ochronie przeciwpożarowej lasu
11 Zastosowanie termowizji w inżynierii bezpieczeństwa.


67 Szota Michał wolnych miejsc dla dyplomantów: 8
1 Analiza zmian zachodzących pod wpływem oddziaływania termicznego w elementach stalowych
2 Analiza zmian zachodzących w wybranych metalicznych materiałach konstrukcyjnych pod wpływem oddziaływania termicznego
3 Porównanie metod poprawy odporności korozyjnej wybranych materiałów konstrukcyjnych
4 Porównanie odporności na oddziaływanie cieplne dla wybranych materiałów konstrukcyjnych
5 Porównanie wybranych powłok antykorozyjnech
6 Porównanie wybranych powłok poprawiających odporność na oddziaływanie wysokiej temperatury na drewniane elementy konstrukcyjne
7 Porównanie wybranych powłok poprawiających odporność termiczną materiałów metalicznych
8 Porównanie wybranych powłok stosowanych do ochrony przed oddziaływaniem termicznym
9 Temat własny
10 Temat własny
11 Temat własny
12 Temat własny
13 Temat własny
14 Wpływ oddziaływania podwyższonej temperatury na wybrane metaliczne elementy konstrukcyjne


68 Szykuła-Piec Barbara wolnych miejsc dla dyplomantów: 1
1 Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami podczas równych faz działań ratowniczych, sytuacji kryzysowych, itp w tym komunikowanie, reagowanie, ewakuacja, wsparcie,
2 Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami - uwarunkowania techniczne, psychospołeczne
3 Rezyliencja społeczna w kontekście kształtowania bezpieczeństwa
4 Scenariusze życia po traumie - analiza służby w PSP pod kątem możliwości przeżywania traumy
5 Stresory chroniczne w BHP
6 Zrównoważony rozwój a sfera psychospołeczna


69 Śniegocki Bartosz wolnych miejsc dla dyplomantów: -2
1 Analiza przełożeń siły w wybranych układach upuszczania oraz wyciągania stosowanych w ratownictwie wysokościowym
2 Analiza wpływu agresywnego środowiska na twardość elementów wybranej armatury pożarniczej
3 Zbiornik przeciwpożarowy dla wybranej miejscowości – projekt, obliczenia, analiza


70 Tofiło Piotr wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Analiza danych statystycznych dotyczących pożarów w Polsce (w określonym zakresie)
2 Analiza porównawcza kosztów związanych z zastosowaniem różnych strategii ochrony przeciwpożarowej
3 Analiza porównawcza obliczeń temperatury gorącej warstwy dymu z użyciem Eurokodu i innych metod obliczeniowych
4 Analiza porównawcza w zakresie wymagań przepisów przeciwpożarowych w innych krajach (w określonym zakresie)
5 Analiza porównawcza wyników prognoz dynamiki rozwoju pożaru z użyciem metod komputerowych i obliczeń inżynierskich
6 Analiza porównawcza wyników prognoz warunków ewakuacji z użyciem różnych dostępnych metod analitycznych
7 Analiza warunków bezpieczeństwa pożarowego wybranego obiektu budowlanego
8 Koncepcja ewakuacji wybranego obiektu budowlanego o znacznej złożoności
9 Koncepcja optymalizacji w zakresie podnoszenia/zapewniania odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych (stalowych, żelbetowych, drewnianych)
10 Koncepcja zabezpieczenia przed zadymieniem wybranego obiektu budowlanego o znacznej skali lub złożoności


71 Tryboń Monika wolnych miejsc dla dyplomantów: -1
1 Analiza porównawcza systemu zarządzania kryzysowego na terenie wybranych województw/ powiatów
2 Analiza systemu zarządzania kryzysowego w kontekście zadań organizacji pozarządowych na terenie wybranego powiatu
3 Analiza wybranych organizacji pozarządowych w systemie bezpieczeństwa społecznego
4 Analiza zagrożeń cywilizacyjnych i ich wpływ na bezpieczeństwo społeczne na przykładzie wybranych krajów UE
5 Analiza zagrożeń pożarowych obszarów leśnych na terenie powiatu X
6 Ocena skuteczności działań ratowniczych podczas pożarów i miejscowych zagrożeń na przykładzie wybranej jednostki terytorialnej
7 Ochotnicze straże pożarne na rzecz ochrony ludności na terenie powiatu X
8 Wpływ działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na bezpieczeństwo społeczności lokalnej na przykładzie powiatu x
9 Współpraca jednostek ksrg podczas zdarzeń


72 Tuśnio Norbert wolnych miejsc dla dyplomantów: -1


73 Tyrańska-Wizner Karolina wolnych miejsc dla dyplomantów: 9
1 Analiza możliwości wykorzystania systemów geoinformacyjnych w działalności sekcji ds. kontrolno – rozpoznawczych na przykładzie Komendy XXX.
2 Analiza możliwości wykorzystania systemów geoinformacyjnych w działaniach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.
3 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie kształtowania bezpiecznej przestrzeni na przykładzie miasta/gminy/powiatu XXX.
4 Potencjał wykorzystania danych przestrzennych w analizie zabezpieczenia operacyjnego powiatu XXX.
5 Wykorzystanie danych przestrzennych na potrzeby organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na przykładzie komendy XXX.


74 Walczak Agata wolnych miejsc dla dyplomantów: 10
1 Analiza niesprawności maszyn i urządzeń pożarniczych
2 Analiza wyposażenia i jego rozmieszczenia w zabudowie pojazdów pożarniczych
3 Analiza wyposażenia pojazdu pożarniczego
4 Badania ankietowe uszkodzeń hełmów strażackich
5 Badanie mikrostruktury strugi generowanej z gaśnic wodnych mgłowych/prądownic wodnych
6 Badanie parametrów techniczno-użytkowych gaśnic wodnych mgłowych
7 Badanie parametrów techniczno-użytkowych prądownic wodnych
8 Właściwości mechaniczne pianek polimerowych stosowanych w produkcji hełmów strażackich
9 Właściwości mechaniczne skorupy hełmów strażackich
10 Zdolność amortyzacji hełmów strażackich


75 Wąsik Wiktor wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


76 Węsierski Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: 2


77 Wiśniewski Bernard wolnych miejsc dla dyplomantów: 10


78 Wróbel Rafał wolnych miejsc dla dyplomantów: 4
1 Norma 31000 w zarządzaniu ryzykiem organizacji
2 Ocena ryzyka pożarowego w oparciu o standard NFPA 551
3 Ocena ryzyka pożarowego wybranego obiektu za pomocą określonej metody
4 Projektowanie bezpieczeństwa imprez o charakterze masowym
5 Szacowanie ryzyka na potrzeby organów zarządzania kryzysowego szczebla samorządowego
6 Szacowanie ryzyka na przykładzie danych statystycznych SWD-ST
7 Zarządzanie ryzykiem w wybranym obiekcie
8 Zastosowanie koncepcji drzewa bezpieczeństwa pożarowego w wybranym obiekcie w oparciu o standard NFPA 550


79 Wróblewski Wojciech wolnych miejsc dla dyplomantów: 2
1 Analiza ryzyka w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie
2 Metody oceny i mapowania wpływu zagrożeń naturalnych i spowodowanych przez człowieka na obszary miejskie
3 Minimalizacja ryzyka operacyjnego PSP w aspekcie wykorzystania statków bezzałogowych
4 Minimalizacja ryzyka operacyjnego PSP w aspekcie zintegrowanych zespołów pojazdów bezzałogowych
5 Minimalizacja ryzyka w aspekcie planowania dla podjazdów ratowniczych w osiedlach wielkomiejskich
6 Modele partnerstwa między podmiotami zaangażowanymi w procesy decyzyjne w celu złagodzenia sutków katastrof
7 Wykorzystanie pożarów wielkopowierzchniowych w terroryzmie
8 Wykorzystanie TCCC w działaniach ratowniczych


80 Zwęgliński Tomasz wolnych miejsc dla dyplomantów: 7
1 Mechanizmy powstawania i skutki wybranych zagrożeń naturalnych (trzęsienia ziemi/tsunami/powódź/silne wiatry/burze/osuwiska/lawiny)